Skip to content

Het PLAGE plan van Brussel, een verplicht protocol dat logisch is… en dat zin heeft!

Het PLAGE plan van Brussel, een verplicht protocol dat logisch is… en dat zin heeft!

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
separator-shape-03

Nieuws

Artikel

PLAGE is een lokaal actieplan voor energiebeheer van het Brussels Gewest en het acroniem voor: Plannen voor Lokale Acties voor het Gebruik van Energie.

 

Dit plan is van toepassing op bepaalde eigenaars of vennootschappen die (privaat of publiek) onroerend goed van betekenis bezitten in het Brusselse Gewest.

Het doel is de energie-uitgaven van gebouwen te beperken door een reeks specifieke acties in de praktijk te brengen. De broeikasgasemissies van gebouwen in Brussel zijn namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de totale emissies van het gewest. Een methode voor het opstellen van een reëel plan voor de koolstofneutraliteit van grote gebouwencomplexen was dan ook een logische stap.

Het Brussels Gewest heeft daarom, via de Brusselse Code voor Lucht-, Klimaat- en Energiebeheer (CoBrACE), beslist om de PLAGE-regeling verplicht te maken om de vermindering van de energie-uitgaven te versnellen en zo de Europese doelstellingen voor 2030 te halen die het Gewest heeft onderschreven (31% is de Europese reductiedoelstelling voor 2030).

 

Is dit voor u van toepassing?

Als u eigenaar of bewoner bent en als :

 • U een vennootschap heeft, (een vereniging of stichting zonder winstoogmerk valt ook onder de term “vennootschap”) en uw onroerend goed gelegen is in Brussel > of gelijk aan 100.000 m².
 • Je bent een publieke autoriteit:
  • Gemeenten, organisatie van openbaar nut, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Europese en internationale instellingen, universiteiten, enz… en uw vastgoedvoorraad in de Brusselse regio is > of = 50.000m².
  • U bent een federale overheid of een gefedereerde entiteit (parlementen, ministeries, FOD, COCOM, COCOF, …) ongeacht de omvang van uw vastgoedpatrimonium

Gebouwen van minder dan 250m², vallen niet onder de PLAGE-regelgeving.

 

De algemene beginselen

 Het PLAGE-plan verloopt in verschillende welomschreven fasen. Samenvattend bestaat de start van het project uit het uitvoeren van een energie-identificatie van uw gebouwen (kadaster en verbruik).

Vervolgens wordt door Leefmilieu Brussel een doelstelling bepaald en wordt u een reeks aanbevelingen voor actie voorgelegd. U hebt dan 3 jaar om deze uit te voeren.  Het doel is uiteraard uw energiefactuur, die wordt berekend in kWh primaire energie/jaar, te verlagen.

Een belangrijk principe van het protocol is ook de vrijheid van handelen die u besluit te nemen. Er zal immers alleen rekening worden gehouden met de resultaatsverbintenis.  U bent dus vrij om te beslissen over de investeringen en de te ondernemen acties, zolang het resultaat maar na 3 jaar wordt bereikt. U moet zich er ook van bewust zijn dat er oplossingen bestaan, zoals die door Helexia worden voorgesteld, die de investering voor u kunnen doen (een investering door derden).

Uw actieplan en de verwezenlijking van de doelstellingen zullen worden gemonitord en gevalideerd door een PLAGE reviewer.

In sommige gevallen zullen de resultaten worden gevalideerd op basis van het International Energy Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), indien u dat wenst.

 

Fasen en timing

Zoals gezegd, worden in het PLAGE-protocol zeer precieze en verplichte fasen in acht genomen. Het is een echte cyclus van voortdurende verbetering die wordt toegepast om uw energieverbruik te optimaliseren.

 • Identificatiefase voor de 1ste PLAGE – max. 12 Maanden.
  • Aanwijzing van een PLAGE-coördinator in uw structuur en opleiding van deze persoon in de methodologie.
  • Alle nodige identificatie-informatie aan Leefmilieu Brussel bezorgen
 • Fase Programmering een periode van maximaal 18 maanden voor uw eerste PLAGE, 12 maanden voor de volgende
  • Vaststelling van het energiekadaster en invoering van een energieboekhoudsysteem
  • Brussel Milieu stelt uw algemene doelstelling vast voor uw volledige vloot zoals hierboven omschreven.
  • Beschrijf het actieplan dat over een periode van drie jaar moet worden uitgevoerd om de doelstelling van het Brussels referentiekader voor het milieu te bereiken.
  • Het actieplan voorleggen aan een onafhankelijke auditor PLAGE
  • Het PLAGE-plan en het verslag van de auditor meedelen aan Leefmilieu Brussel, dat u binnen de 3 maanden na ontvangst van het dossier zal meedelen welke doelstelling moet worden bereikt.
 • de uitvoeringsfase van het plan over een periode van 36 maanden na ontvangst van uw prestatiedoelstelling
  • Uw energie boekhouding
  • Toezien op de conformiteit en de coherentie van de acties van de PLAGE controleur.
 • Evaluatiefase uitgevoerd over een periode van maximaal 4 maanden
  • Evaluatierapport over de verwezenlijking van het resultaat dat moet worden voorgelegd aan de controleur van de PLAGE en het milieu in Brussel.

Vervolgens wordt een tweede cyclus van voortdurende verbetering opgezet om een nieuwe fase PLAGE te beginnen. Deze methode volgt de logica van het wiel van Deming: Plan/Do/Check/Adjust.

 

Vrijstellingen en vereenvoudigde benaderingen

Het is mogelijk om in bepaalde situaties te profiteren van vrijstellingen of een lichtere methodologie (energie-audit voor grote bedrijven, energiebeheersysteem, ISO 50001, ETS (Emission Trading System), …U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Dit niet-exhaustieve overzicht van het PLAGE-plan is opgesteld op basis van informatie van de administratie milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Helexia kan u begeleiden bij verschillende van de PLAGE-verplichtingen.  Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie, wij adviseren u graag!

Davy Lefevre

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Aanmelden
Nieuwsbrief

Lees verder

separator-shape-03